Validering

Vad är Validering?

Validering ger en strukturerad mätning av en persons kvalifikationer gällande kunskaper och färdigheter. Som bas för valideringen finns framtagna kvalifikationer för olika yrken.

Dessa kvalifikationer är viktiga riktlinjer för att visa vad en person har lärt sig i arbetet, men kan även användas i samband med rekrytering och omställning eller före respektive efter olika utbildningsinsatser.

Valideringen kan även användas för att en person ska kunna erhålla ett certifikat som är baserat på vissa regler framtagna inom en bransch eller organisation.

Företrädesvis genomförs en validering av en kompetent organisation som bedömer om en person har de kvalifikationer som förväntas eller krävs i en given situation eller i enlighet med gällande standarder. Bedömningen kan ske av samma organisation som utbildat personen.

Generellt sett finns tre alternativ avseende validering av kvalifikationer:

  1. Analysera en persons kunskaper inom ett aktuellt område.
  2. Analysera en persons färdigheter kopplade till de kunskaper som individen har.
  3. Analysera den kompetens en person har avseende aktuella arbetsuppgifter och samtidigt analyseras kunskaper och färdigheter

Vad Valideras?

De kunskaper och färdigheter som valideras är baserade på den kravspecifikation som är fastställd av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Hur sker valideringen?

ValidMaint är ett datorbaserat system för validering som används för att bedömning och värdering av kvalifikationer hos underhållstekniker. Det är skapat och vidareutvecklat inom det europeiska nätverket EFNMS under aktiv ledning av Svenskt Underhåll och finns översatt till flera språk.

ValidMaint innehåller ca 2 000 frågor, var och en med fyra till sex svarsalternativ. Ett svar är rätt och övriga nästan rätt. En validering med stöd av ValidMaint kan ske på valfri plattform, via dator eller surfplatta, och plats enligt önskemål. Enda kravet är tillgång till en internetanslutning.

Varje valideringstest består av ett slumpmässigt urval av frågor för var och en som gör testet. Det innebär att flera personer kan genomföra valideringen samtidigt.

Testet tar ca två timmar att genomföra och därefter kan en rapport om de kunskapsområden som varje person eventuellt kan behöva förbättra levereras. Resultatet kan sedan används för att göra målstyrda kompetensutvecklingsinsatser inom olika områden där nödvändiga kunskaper krävs. 

ValidJob

ValidJob används för att bedöma om en person har rätt förutsättningar att arbeta operativt med underhåll, exempelvis som underhållsmekaniker. Frågorna i ValidJob är framtagna på uppdrag av tidigare Valideringsdelegation och syftar till att kartlägga grundkompetens efter yrkeserfarenhet och gymnasieutbildning.

En utbildningsleverantör, t.ex. en yrkeshögskola, kan genomföra dessa valideringar i egen regi t.ex. i ett klassrum. Några yrkesskolansvariga har använt ValidJob för att säkerställa att den studerande har nödvändig grundkunskaper att påbörja utbildningen.

Den som genomför valideringstestet får en bra bild av de egna kunskaperna inom underhåll och kan även få ett intyg på genomfört prov.

Andra valideringsmöjligheter

Utöver ValidMaint, har följande valideringar utvecklats:

  • ValidFast för att validera fastighetsförvaltare.
  • ValidSheetMetal för att validera plåtmekaniker.
  • ValidTrain för att validera underhållstekniker arbetande med rullande järnvägsmateriel (under utveckling).