Ange undertext här

Vad är Validering?

Validering ger en strukturerad mätning av individers kvalifikationer med avseende på kunskaper, färdigheter och kompetenser. Som bas för valideringen finns framtagna kvalifikationer för olika yrken.

Dessa kvalifikationer är viktiga riktlinjer för att visa vad en individ har lärt sig i arbetet, men kan även användas i samband med rekrytering och omställning eller före respektive efter utbildningsinsatser.

Valideringen kan även användas för att en individ ska kunna erhålla ett certifikat som är baserat på vissa regler framtagna inom en bransch eller organisation.

Företrädesvis genomförs en validering av en kompetent organisation som bedömer om en person har de kvalifikationer som förväntas eller krävs i en given situation eller i enlighet med gällande standarder. Be-dömningen kan ske av samma organisation som utbildat personen.

Generellt sett finns tre alternativ avseende validering av kvalifikationer.

Alt 1: Analysera en individs kunskaper inom ett aktuellt område.

Alt 2: Analyserar en individs färdigheter kopplade till de kunskaper som individen har.

Alt 3: Analyserar den kompetens en individ har avseende aktuella arbetsuppgifter och samtidigt analyseras kunskaper och färdigheter

Hur sker valideringen?

ValidMaint är ett datorbaserat system för validering som används för att bedömning och värdering av dessa kvalifikationer hos underhållstekniker. Det är framtaget och utvecklat inom nätverket EFNMS under aktiv ledning av Svenskt Underhåll och finns översatt till flera språk.

ValidMaint innehåller ca 3 000 frågor, var och en med fyra till sex svarsalternativ. Ett är rätt och övriga svar nästan rätt. Resultatet används för att kunna genomföra målstyrda insatser för kompetensutveckling inom olika områden där nödvändiga kunskaper krävs.

En validering med stöd av ValidMaint kan ske på valfri plats enligt kundens önskemål, med flera deltagare samtidigt, eftersom frågor och svar fördelas slumpmässigt till varje deltagare. Enda kravet är tillgång på datorer med internetanslutning.

Varje test består av ett slumpmässigt urval av frågor för var och en som gör testet. Det innebär att flera personer kan genomföra valideringen samtidigt.

Testet tar ca två till tre timmar att genomföra och därefter levererar vi en rapport om de olika kunskapsområden som varje individ eventuellt kan behöva förbättra.

Andra valideringsmöjligheter

Utöver ValidMaint, har följande valideringar utvecklats:

 • ValidJob för att kunna bedöma om en individ har förutsättningar att kunna arbeta som underhållsmekaniker
 • ValidFast för att validera fastighetsförvaltare
 • ValidSheetMetal för att validera plåtmekaniker
 • ValidTrain, som är under utveckling, och som skall validera underhållstekniker arbetande med rullande järnvägsmateriel.

Vad Valideras?

De kunskaper som valideras är baserade på den kravspecifikation som är fastställd av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.


Kravspecifikation

Allmän kompetens och ansvar arbetsplanering

 • Arbete i team samt kommunikation
 • Informationsteknologi
 • Utbilda och instruera
 • Kvalitetssäkring
 • Miljö
 • Automation

Elektriskt

 • Elteknik
 • Kraftdistribution
 • Elektronik
 • Programmering

Underhållsrelaterad kompetens

Policy och mål för underhåll

Underhållskoncept

Återställandeteknik

Underhållsterminologi
Avtal
Lagar och bestämmelser
Tillståndskontroll
Felsökningsteknik
Förbättringsteknik
Dokumentation
Reservdelshantering
Materiallära 

Underhållsrelaterad kompetens

Policy och mål för underhåll

Underhållskoncept

Återställandeteknik

Underhållsterminologi

Avtal
Lagar och bestämmelser
Tillståndskontroll
Felsökningsteknik
Förbättringsteknik
Dokumentation

Reservdelshantering

Materiallära 

Fastighet

 • Energi
 • Ventilation
 • Vatten
 • Avlopp
 • Värme
 • Gas

Mekanik

 • Mekanik
 • Hydraulik
 • Pneumatik
 • Lager
 • Svetsning
 • OFT / NDT
 • Värmebehandling
 • Vibrationsteknik
 • Tribologi
 • Pumpar