Allmänna villkor

Gäller fr.o.m. 2018-09-18

Anmälan

Anmälan till våra arrangemang ska ske skriftligt via e-post eller via formulär på vår hemsida. I de fall ett arrangemang är fulltecknat meddelas deltagaren detta omgående.

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan samt i förekommande fall ytterligare information skickas till beställaren då anmälan är behandlad. All kontakt sker via den e-postadress som angivits i samband med anmälan.

Priser

Priser enligt gällande dokument eller offert. Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angetts. Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera våra priser.

Betalning

Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt §6 i räntelagen. Betalning för tentamen ska vara oss tillhanda senast 3 bankdagar före tentamenstillfället.

Avbokning

Bekräftade anmälningar är bindande. Vid avbokning mellan två och fyra veckor före ett arrangemang debiteras halva avgiften. Vid avbokning kortare tid än två veckor debiteras hela avgiften. En plats kan överlåtas till en kollega om en deltagare får förhinder. Då en deltagare uteblir vid ett arrangemang är detta likställt med en avbokning.

Inställt arrangemang

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller senarelägga ett arrangemang om deltagarantalet är för lågt. I dessa fall krediteras hela avgiften. Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

Nöjd kundgaranti

Om en deltagare är missnöjd med innehållet i ett arrangemang vill vi omgående veta detta och ger denne skälig kompensation för detta.

Lagring av personuppgifter

Deltagarens personuppgifter sparas i ett elektroniskt register. De personuppgifter som lagras är: namn, titel, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. För närmare information om hur vi behandlar dina uppgifter, se vår Dataskyddspolicy

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då något av våra arrangemang hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.