Om Svenskt Underhåll

Våra medlemmar

Vi är våra medlemmar. Medlemmar är underhållsintressenter från svenskt näringsliv, leverantörer, akademier, myndigheter och övriga verksamheter.

Vår vision

Sverige ska genom ett underhåll i världsklass ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar och digital infrastruktur.

Vårt uppdrag

  • Samla och utveckla underhållsbranschen.
  • Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i regionala, nationella och internationella sammanhang.
  • Bidra till medlemmarnas utveckling.
  • Skapa opinion för underhållsfrågor i samhället.

Våra medlemmar är vår styrka

Styrkan hos Svenskt Underhåll ligger i att våra medlemmar har olika bakgrund och intressen:

  • Industrin tillför kunskaper om värdeskapande förvaltning av de fysiska tillgångarna under hela deras livstid inklusive hållbar utveckling och recycling samt respekt för ägare, anställda, partners och samhälle.
  • Leverantörer av tjänster och/eller produkter har goda kunskaper om kompetensutveckling, metoder och hjälpmedel för det förebyggande och avhjälpande underhållet. Målet är att väsentligt kunna minska förluster och samtidigt öka både lönsamheten och säkerheten genom rätt nivå på driftsäkerhet.
  • Akademier som yrkeshögskolor, universitet och tekniska högskolor har intressen av att samverka med industrin i form av olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Som medlem i Riksorganisationen Svenskt Underhåll kan du aktivt agera i någon av våra kommittéer, delta på konferenser, seminarier, temadagar etc. får du ta del av den samlade kunskapen och erfarenheterna som finns hos föreningens medlemmar och samarbetspartners.

Svenskt Underhåll ger dig ett stort kontaktnät för att kunna hämta nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra inom branschen. Detta bidrar till en positiv utveckling mot ett underhåll i världsklass för er verksamhet inom områden som driftsäkerhet, produktivitet och förvaltning av fysiska tillgångar.

Föreningsstyrelsen under verksamhetsåret 2020 - 2021

Ordförande
Mia Ilkko - Mia Ilkko Utveckling AB

Vice Ordförande
Conny Ohlsson - Stockholm Vatten och Avfall AB

Kassör
Lars Jansson - OKG AB

Ledamöter
Ramin Karim - Luleå Tekniska Universitet
Albin Ljungdell - Idhammar Produktion AB
Jimmy Öberg - Kopparbergs Bryggeri AB
Mirka Kans - Chalmers

Suppleanter
Maria Ryttyy - LKAB
Petra Sundgren - Boliden Mineral AB
Liselott Nilsson - Vattenfall AB