Kommittéer

Kompetensutveckling

Syftet med denna kommitté är att öka intresset för underhåll på alla utbildningsnivåer.

Detta bör starta redan i ett tidigt skede inom skolvärlden och sedan löpande fortsätta under hela arbetslivet, ett så kallat livslångt lärande.

I kommittén beskriver vi kompetensbehov inom underhåll och visar på de karriärvägar som finns inom underhåll. Vi identifierar även nya kompetensbehov.

Vi ger även vägledning kring vilka utbildningar som finns inom underhåll och stöttar gymnasium, yrkeshögskola och universitet med innehåll till kursplaner samt verkar för en samsyn för vad underhåll är enligt EFNMS kvalifikationer.

Kommittéledare: Albin Ljungdell

Läs mer här!

Standardisering

Standards hjälper industrin att bli bättre

Syftet med denna kommitté är att öka kunskaperna om standarder inom underhåll så att industrin kan utveckla sin tillgångsförvaltning.
Kommitténs arbete utgår i stort från europeiska och nationella standarder inom området. Utifrån dessa tolkar vi innehållet och drar slutsatser relativt deltagarnas egna praktiska erfarenheter. Resultatet av dessa slutsatser och hur de kan ge positiva effekter används sedan i Workshops eller i publikationer. Eftersom flera standarder relaterar till andra kommittéers områden samverkar vi med dessa, i synnerhet Maintenance Assessment.

Kommittéen är också huvudman för publikationen "Underhållshandboken"
Läs mer här!

Framtidens underhåll

Syftet med denna kommitté är att beskriva hur vi kommer att arbeta med underhåll i framtiden och vilka stöd vi har då. Vi visualiserar detta genom en tydlig underhållsvision som kommer bli tillgänglig enbart för våra medlemmar.

I en framtid, där maskiner och tjänster är mer avancerade, kraven högre och arbetskraften mer rörlig behöver spridningen och ökningen av ny teknik utvecklas. Svenskt Underhåll ska vara det naturliga navet för dessa diskussioner.

Kommittéledare: Conny Ohlson, Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer här!

Säkerhet, hälsa och miljö

Syftet med denna kommitté är att öka och sprida kunskap samt utbyta erfarenheter inom området säkerhet, hälsa och miljö.

Detta sker genom att aktivt samla och sprida information om nya krav och riktlinjer samt att dela med sig av olika goda exempel. Dessutom genomförs workshops och studiebesök med fokus på väl definierade frågor.

Kommittéledare: Maria Brus Lundell, Telge Energi

Läs mer här!

Maintenance Assessment

Syftet med denna kommitté är att sprida kunskap om hur nyckeltal kan användas för att stärka och förbättra både konkurrenskraften och lönsamheten genom en hög och stabil kvalitet på underhållsverksamheten.

Detta sker genom att välja ut, utvärdera och påverka innehållet i de europeiska standarder som EMAC, EFNMS Maintenance Assessment Committee, använder samt via återkopplingen från medlemmarna utvärdera vad som fungerar bäst, s.k. best practise, och vilka områden som kan förbättras.

Kommittén arbetar även med en undersökning kring olika nyckeltal för underhåll, en europeisk benchmarking för att ta reda på hur det står till med europeisk industri.

Kommittéledare: Lars Jansson, OKG 

Se även vilka kommittéer som finns inom EFNMS via denna länk.

Hör av dig till oss på info@svuh.se för att få reda på mer om kommittéerna.