Maintenance Assessment

Syftet med denna kommitté är att samla representanter som är verksamma inom området Maintenance Assessment för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I detta arbetet ingår även att medverka i EFNMS kommitté inom detta område, samla aktuell internationell och nationell information kring benchmarking.