Lätt att göra underhåll rätt

Det ska vara lätt att göra underhåll rätt!

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten. Detta föredrag ges i samarbete med EURO EXPO IndustriMässor.

Kommunikation och visualisering av underhåll

Genom att kommunicera och samverka med andra blir det lättare att göra rätt. Förenklade rutiner och instruktioner ökar möjligheten att göra rätt oavsett vilket modersmål mottagaren innehar. De som har svårt att läsa text, eller helt enkelt inte kan läsa, kan få samma information genom att tolka bilder, tecken, symboler etc.

Lego och IKEA har kommit mycket långt i detta arbete med att skapa textlösa instruktioner och steget är inte långt till att göra likadant för t.ex. underhållsinstruktioner. Det finns företag som redan arbetar med s.k. enpunktslektioner, men det går att förenkla dessa genom visualisering. Här presenteras hur detta kan ske i vardagen.

Smartare metoder och effektivare arbetssätt

Systematisk ordning och reda är ett arbetssätt för att kvalitetssäkra arbetet och fokusera på det som är viktigt. Det kan ta lång tid att införa, men det blir lättare att bibehålla en hög nivå.

Underhållsarbeten går snabbare att utföra när fler arbetar parallellt och var och en har sin specifika uppgift, jämför med depåstopp inom banracing. Genom att se över arbetsmomenten inom t.ex. det förebyggande underhållet går det att förenkla arbetet och göra det möjligt att jobba smartare, inte snabbare.

En effektiv metod som kan användas är SMED, Single Minute Exchange of Die, vilken enkelt kan överföras till underhållet. Här går det att se vilka moment som bör ske före respektive efter stoppet och hur själva arbetet kan förenklas.

Teknikstöd och människans relation till tekniken

Tekniska hjälpmedel som underhållssystem, läsplattor och andra smarta verktyg ska vara ett stöd för att göra rätt och underlätta arbetet. Gränssnittet mellan tekniken och människan måste dock vara enkelt för att ge rätt effekt.

Ny teknik kräver ofta en stor omställning hos användaren och utbildning är en förutsättning för att den ska tillföra mervärde. Här måste hänsyn tas till individen. Det är tekniken som ska anpassas till människan, inte tvärtom. 

Om föredragshållaren

Torsten Ekström har lång erfarenhet av underhållsfrågor från ett stort antal företag, främst inom tillverkningsindustrin. Han har under lång tid undervisat inom området och är själv certifierad European Expert in Maintenance Management.

Som vd på Svenskt Underhåll AB har Torsten arbetat med praktiskt förbättringsarbete och utvecklar nya tankesätt i nära samarbete med föreningens medlemmar. Detta har medfört en djupare insyn och förståelse för de praktiska utmaningarna inom området. 

Torsten är en uppskattad föreläsare som aktivt involverar deltagarna i aktuella ämnen.  

Föredraget är kostnadsfritt i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa.