SS-EN 17007 på svenska!

23.02.2021

En process kan enkelt förklaras som ett avgränsat nätverk eller en kedja av länkade aktiviteter. Den beskriver mycket tydligt hur och i vilken ordning olika återkommande aktiviteter ska utföras.

För att visualisera en process skapas ofta en processkarta, vilket är en grafisk beskrivning av nätverket. Den beskriver olika resurser som levereras mellan de olika aktiviteterna och vilka som utför dem i processen. Processkartan ger en överskådlig bild av en specifik verksamhet inom organisationen.

En process har en mycket tydlig struktur med en väl definierad början och ett slut. Det går därmed att följa hela processen och enkelt förstå dess betydelse för den övergripande verksamheten. Den kan även påverkas av processens kunder, både interna och externa, vilka blir dess direkta eller indirekta aktörer.

Standarden SS-EN 17007:2017 - Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer

Denna standard ger en övergripande beskrivning av underhållsprocessen och tydliggör det karakteristiska för alla ingående processer samt upprättar en underhållsmodell som ger riktlinjer för att definiera viktiga indikatorer.

Standardens uppbyggnad

Underhållsprocessen är uppdelad i tre delprocesser, vilka finns väl förklarade i standarden:

  • Ledningsprocesser
  • Utförandeprocesser
  • Stödprocesser

För varje delprocess finns det detaljerade beskrivningar avseende vilka olika aktiviteter som ingår och hur de påverkar andra delprocesser. Dessa visas även visuellt med flödesscheman för att ytterligare förtydliga arbetsgången.

Genom att dela upp processen i olika delprocesser skapas mycket goda möjligheter att kunna:

  • Ange vilka aktiviteter som ska utföras, på en relevant detaljnivå.
  • Ta fram relevanta in- och utdata för varje enskild delprocess.
  • Tydliggöra alla länkar som binder samman delprocesserna och som möjliggör att den övergripande underhållsprocessen kan utföras.
  • Definiera indikatorer för uppföljning av genomförandet av respektive delprocess, analys av utfört arbete och övervakning av effektiviteten.

Detta ger ett mycket bra underlag för att effektivisera underhållsprocessen.

Tillämpning

Standarden är generellt skriven och kan därför användas för alla typer av underhållsorganisationer. Den ger ett mycket bra stöd för att bygga upp eller utveckla en underhållsverksamhet och även tydliggöra vilka processteg som eventuellt saknas.

Genom att aktivt tillämpa standarden går det att skapa tydligare arbetssätt för verksamheten samt klargöra rollerna och ansvaret för underhållspersonalen. Dessutom anges relevanta kontaktytor med driftorganisationen samt tydliga in- och utdata mellan de olika delprocesserna.

Sammanfattningsvis ger standarden ett kraftfullt verktyg för att optimera och effektivisera underhållsverksamheten i samverkan med driftorganisationen. Nu när den finns översatt till svenska underlättas arbetet ytterligare.

Läs mer och beställ din standard på SIS hemsida via denna länk.