Konsten att fatta rätt beslut

16.02.2019

Det är tyvärr ingen skröna, jag har faktiskt stött på personer i ledande befattning som undrar varför de ska lägga pengar på underhåll när utrustningen fungerar!?

När jag påpekar att det faktiskt finns en direkt koppling mellan underhållet och en hög driftsäkerhet, d.v.s. att utrustningen kan köras när de behöver den så händer det att jag möts av viss förvåning. I de flesta fall tar de till sig detta budskap och rätt beslut kan fattas.

Det handlar till stor del om att skapa en djupare insikt om underhållets betydelse genom en ökad kompetens och faktabaserade underlag. Istället för att tro så tar vi fram relevant data och vet vilka beslut som bör fattas.

Därefter handlar det om att övertyga genom att lägga fram dessa fakta. Om det fattas andra beslut utifrån detta, på grund av strategiska och eller politiska skäl, så har vi i alla fall gjort vår del.

Beslutstöd

Att förutse vilka underhållsåtgärder som behöver ske i framtiden är i vissa fall hyfsat enkelt, vi har bra historik och kan prediktera kommande fel. I andra fall är det svårare och kan ibland vara omöjligt.

Hur skapar vi ett bra beslutsunderlag om sådant som kan hända, men vi vet inte om eller när? Detta är en stor utmaning hos underhållsorganisationen.

Underhållssystemet ger oss bra stöd för att fatta rätt beslut. Vad har hänt och vad tror vi kommer hända i framtiden? Jag skriver tror, eftersom vi inte helt säkert vet, men ju bättre underlag desto rimligare blir våra antaganden.

Den nya tekniken hjälper oss i detta arbete och jag stöter allt oftare på metoder och verktyg för prediktivt underhåll. Det blir lättare att förutse kommande fel och fatta rätt beslut.

Jag hör ofta meningen "att mäta är att veta" och det stämmer bra. Det gäller dock att mäta det vi verkligen behöver veta, annars kastar vi bort värdefull tid och lägger kraft och energi på sådant som inte är relevant.

Beslutsfattarna

Jag följer utvecklingen kring beslutet att investera ett antal miljarder i höghastighetståg i Sverige. Samtidigt har Trafikverket aviserat underhållsbrister på några av landets olika bansträckor. Bland annat rör det sig om ett trettiotal sträckor med stort behov av åtgärder.

Ja, det finns ett behov av att satsa på infrastrukturen, framför allt med tanke på miljöpåverkan, men det är frågan om vilka prioriteringar som bör ske och i vilken ordning. Vad är viktigast, att ta sig fram snabbare eller att komma fram i tid?

Här använder vi gärna begreppet konsekvensanalys. Vilka konsekvenser får denna typ av beslut och vilka är drivkrafterna? Politik är en drivkraft, men kan ge oanade konsekvenser. Vi ser detta på alla nivåer, från kommunal nivå till regeringsnivå.

Ibland ska vallöften infrias oavsett konsekvenserna. I värsta fall fattas felaktiga beslut vart fjärde år, vilket inte är tillgodo för ett hållbart samhälle.

Oförmågan att fatta beslut

Det finns ett talesätt; "att inte välja är ett val i sig". Det kan vara så att man inte vågar fatta avgörande beslut eftersom det kan bli fel och många är rädda att göra fel på grund av man inte vill ta konsekvenserna.

Att fatta ett felaktigt beslut kan ändå vara bättre än att inte fatta något beslut alls. Fel kan ofta rättas till, men "otagna" beslut ger inget resultat alls trots att det kan finnas ett behov. Ibland gäller det bara att våga.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management