Investering, till vilken kostnad?

26.04.2019

Det pågår just nu en livlig diskussion om för- och nackdelar med höghastighetståg i Sverige. Pär Helgesson från SJ debatterar i Dagens Nyheter kring den tänkta investeringen. Det tyngsta argumentet är möjligheten att konkurrera med flyget och biltrafiken.

Naturligtvis är fördelarna är stora och antalet tågresenärer ökar hela tiden, men kostnaderna är samtidigt astronomiska. Det finns andra större problem att ta tag, framför allt driftsäkerheten på det befintliga spårnätet.

Beläggningen har ökat avsevärt och idag finns det många olika aktörer och typer, från pendel- och lokaltåg till person- och godstrafik. Alla ska de samsas om samma spår, vilket gör det svårt att få tid att utföra underhållet.

Det finns en en stor underhållsskuld i och med att planerade och oplanerade underhållsåtgärder inte har utförts i tillräcklig omfattning. Många linjer dras därför med stora underhållsbrister, vilket gör att allt det blir ännu fler fel och störningar.

Innan vi bör ta ställning till för eller emot höghastighetståg så måste vi veta att driftsäkerheten på de befintliga bansträckorna är tillräckligt hög. Det bör vara viktigare att tåget kommer fram i tid snarare än hur fort det går. Antalet avgångar per dygn är också relevant, ju fler avgångar desto lättare är det att konkurrera med andra trafikslag.