Hållbart underhåll

30.04.2019

Det pratas allt oftare om hållbar utveckling och hur vi ska kunna driva en "utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" som FN uttrycker det i sin Agenda 2030.

Vi som arbetar inom branschen vet att underhållsverksamheten är en mycket viktig pusselbit i strävan mot en hållbar utveckling och därför har vi tagit fram ett utkast till definitionen av ett hållbart underhåll inom kommittén Framtidens underhåll.

Vi har utgått från FN:s 17 globala mål och valt ut de som vi anser vara mest tillämpbara för underhållsbranschen. Därefter har vi skapat en definition som öppnar upp för relevanta åtgärder för att bidra till den hållbara utvecklingen.

Vi kom snabbt fram till att begreppet bör tolkas utifrån två olika sätt, dels hur underhållet kan bidra till en hållbar utveckling och dels att underhållsarbetet i sig ska ske på ett sätt så att det gå i linje med den hållbara utvecklingen.

Definitionen av ett hållbart underhåll:

"Underhållsbranschens aktörer maximerar sitt bidrag till en hållbar utveckling genom fokus på miljöpåverkan, resurseffektivitet, arbetsförhållanden, anti-korruption och mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan."

Detta sker genom:

  • Direkt påverkan inom den egna verksamheten.
  • Indirekt påverkan via inköp respektive leverans av produkter/tjänster.

Genom ett hållbart underhåll:

"Ökas anläggningseffektiviteten och de fysiska tillgångarnas driftsäkerhet samtidigt som underhållet bidrar till en positiv påverkan avseende miljön, samhället och ekonomin."

Nästa steg i arbetet är att bryta ned påverkansfaktorerna i olika aktiviteter för att underhållsverksamheten ska kunna uppnå ett hållbart underhåll.