Cirkulärt underhåll

23.11.2020

Allt fler pratar om cirkulär konsumtion och ett mycket populärt begrepp i dessa sammanhang är hållbarhet, men vad innebär detta och hur kan vi på sikt skapa ett cirkulärt underhåll där alltmer av våra resurser återbrukas?

Efter en snabb titt på webben kommer jag fram till att begrepp hållbarhet är mycket brett och innefattar både ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. FN pratar snarare om hållbar utveckling än hållbarhet.

Det finns 17 områden i de "Globala Målen" som bland annat ska leda till att lösa en framtida klimatkris. Inom industrin handlar det oftast om att minska miljöpåverkan och det är en del som underhållet kan påverka.

Definitionen

Men vad är då hållbarhet? En av de absolut främsta experterna inom området, säger att "om vi vänder på begreppet blir det enklare att förstå; det som inte är ohållbart är per automatik hållbart".

I grunden faller dock begreppet hållbarhet på sitt eget grepp eftersom all produktion i grund och botten kan anses vara ohållbar. Vi förbrukar råvaror och energi samt producerar avfall och orsakar miljöutsläpp.

FN tillsatte Brundtlandkommissionen i mitten av 80-talet  och de definierade begreppet hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att kunna tillfredsställa sina behov".

Enkelt tolkat så innebär det väl att vi ska se till att vi lämnar över en hyfsat ren och välmående planet till kommande generationer. Det innebär dock att vi hela tiden måste ifrågasätta vårt nuvarande beteende.

I västvärlden förbrukar vi för mycket i förhållande till vad som är långsiktigt hållbart. Vår nuvarande livsstil och konsumtion ger en skadlig påverkan över tid och vi måste agera. Det är nog de flesta medvetna om. Det nya sättet att tänka är cirkulärt, det vill säga att hitta naturliga loopar för det vi använder.

Balansen mellan att bibehålla den ekonomiska tillväxten och samtidigt hitta cirkulära modeller som leder till en hållbar utveckling är nog svår att hitta. Min känsla är att om vi ska kunna  uppnå resultat så måste vi tänka och agera på ett helt nytt sätt.

Underhållets roll

Ett steg på vägen för att försöka hitta denna balans är att skapa effektivare tillverkningsprocesser och även öka andelen underhåll ytterligare. I båda dessa fallen kommer vi att se positiva effekter.

Effektiva tillverkningsprocesser förbrukar både mindre råvaror och energi för att omvandla dem till produkter. Här bidrar underhållet genom att förebygga fel, rikta upp utrustningar, motverka obalanser, smörja etc.

Jag är övertygad om att det är på lång sikt som de absolut största effekterna kommer att uppstå. Här för vi in en synonym till hållbarhet (sustainability) och det är varaktighet (durability).

Enligt Wikipedia står begreppet varaktig för något som "varar länge, något som länge fortsätter existera med bibehållen kvalitet". Jag anser att detta är nyckeln till framgång, långsiktighet framför en snabb "quick fix".

Genom att ha kontinuitet i sin underhållsverksamhet och hela tiden sträva efter en varaktighet så kommer utrustningen kunna leverera högkvalitativa produkter under lång tid och livslängden kommer samtidigt öka.

Med tillståndskontroller kan vi få en tidig förvarning på förestående haverier och har ofta full koll på P-F-intervallen (utvecklingskurvan inför ett haveri). Finns det en risk i att vi ser mer på det förestående haveriet och lägger mer resurser på att ta reda på när det sker än att se till att undvika det?

Essensen av detta förhållningssätt handlar om vad vi bör göra långt före själva P-F-intervallet. Behöver vi ens kontrollera tillståndet på vissa utrustningar om vi löpande underhåller dem minutiöst över tid?

Budskapet

Genom att fatta rätt beslut och styra våra aktiviteter till de åtgärder som ger störst effekt på varaktigheten så kommer underhållet vara en av de absolut viktigaste faktorerna för att öka hållbarheten.

Paketeringen är viktig! Vi måste hitta effektiva sätt för att föra fram budskapet på, vilket är en förutsättning för att lyckas. Initiativet #circularmonday är ett bra exempel på detta och vi ser en ökad medvetenhet bland företag att arbeta med hållbar utveckling.

Den hållbara och cirkulära utvecklingen kommer bli allt viktigare i framtiden, vilket gör att även underhållet per automatik kommer att bli det.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management