Certifierad underhållstekniker

Certifieringen av underhållsteknikers kompetens genomförs som en heldagstentamen med stöd av valideringssystemet ValidMaint.

ValidMaint är framtaget av ett internationellt konsortium och har utvecklats för att kunna kartlägga grundläggande kunskaper hos underhållstekniker.

ValidMaint innehåller ca 2 000 frågor, var och en med fyra till sex svarsalternativ varav ett svar är rätt medan övriga svar är nästan rätt.

Frågorna är baserade på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Tentamen genomförs under en heldag och kan ske med flera deltagare samtidigt, då frågorna och svaren fördelas slumpmässigt för varje deltagare.

Tentamenstillfällen

Svenskt Underhåll anordnar tentamen inför certifiering av underhållstekniker två gånger per år och nästkommande tentamen genomförs:

15 april, Stockholm

Rekommenderade utbildningsleverantörer

Läs mer i vår dataskyddspolicy om hur vi hanterar personuppgifter.