Årsmöte 2021

Välkommen till föreningens årsmöte!

Som medlem är ni vår mest värdefulla källa och framförallt ett fantastiskt nätverk. Årsmötet är er chans att göra er röst hörd och att påverka föreningens framtida arbete.

I samband med årsmötet kommer vi presentera vad vi har arbetat med under året och vårt arbete framöver med att samla underhållsbranschen. Vi kommer även presentera vad som är på gång inom våra kommittéer.

Återigen kommer vi att genomföra årsmötet digitalt via GoToMeeting och du får gärna koppla upp dig med bild. När du väl har anmält dig så kommer du att få en kallelse med inloggningsuppgifter.

Varmt välkommen!

Mia Ilkko, Styrelseordförande
Riksorganisationen Svenskt Underhåll


Kallelse till årsmötet

Datum: Torsdag den 27 maj 2020
Tid: Kl. 13:00 - 15:00
Plats: Webbmöte via GoToMeeting

Anmälan sker via formuläret nedan eller mail: kansli@svuh.se

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Justering av röstlängd

3. Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden för mötet justera dagens protokoll

4. Fråga om mötet är behörigen sammankallat

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare

9. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

10. Beslut om medlemsavgifter och inträdesavgifter för kommande år

11. Val av ordförande i föreningen för 1 år

12. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för 2 år

13. Val av revisorer och suppleant för 2 år

14. Val av ordförande och ledamot i valberedningen för 2 år

15. Övriga ärenden enligt föredragningslistan


Anmälan till årsmötet