Årsmöte
Ange undertext här

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder in dig till ett årsmöte i framtidens tecken. I direkt anslutning till årsmötet erbjuds du möjligheten att ta del av SKF:s resa mot industriell digitalisering.10.00 Det industriella underhållets tid är nu!
Antalet mätpunkter för datainsamling i en modern fabrik ökar exponentiellt, men dessa data tillför värde först då de kan analyseras och man vidtar åtgärder för att förbättra maskinernas driftsäkerhet. Genom att utveckla användarvänliga digitala ekosystem som kan analysera stora datamängder går det att snabbt fatta rätt beslut för att förhindra oplanerade driftstopp.
Mattias Årstadius, Chef för Industrial Sales Sweden & Norway

10.45 Fika

11.00 Den digitaliserade fabriken, från idé till verklighet
Den industriella digitaliseringen medför stora möjligheter för att utveckla en automatiserad och hållbar industri. Genom smarta arbetsplatser kan medarbetarna samverka med den nya tekniken och därigenom skapa en hög konkurrenskraft i företaget. Här presenteras hur SKF genomförde ett banbrytande projekt, från idé till verklighet.
Henrik Vikberg, Globalt ansvarig för Industri 4.0 inom SKF

12:30 Föreningens årsmöte
Se kallelse till årsmötet på andra sidan.

14:00 Studiebesök i den digitaliserade fabriken
Få en inblick i hur den nya tekniken kan användas i praktiken. SKF bjuder dig på en exklusiv visning av deras digitaliserade fabrik.

16.00 Avslut

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Justering av röstlängd
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden för mötet justera dagens protokoll
4. Fråga om mötet är behörigen sammankallat
5. Styrelsens förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
9. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
10. Beslut om medlemsavgifter och inträdesavgifter för kommande år
11. Val av ordförande i föreningen för 1 år
12. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för 2 år
13. Val av revisorer och suppleant för 2 år
14. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för 2 år
15. Övriga ärenden enligt föredragningslistan. 
  • a) Val av ombud till bolagsstämma. 
  • b) Fastställelse av förändring av stadgar