Prediktivt underhåll
Ange undertext här

Konferensen 
Prediktivt underhåll
16 maj i Göteborg

Program för dagen

Marcus Jennerholm
Marcus Jennerholm

09:30 Ett nytt mindset skapar effektivare affärsmodeller
Ny teknik är en bra grund att stå på för att uppnå en störningsfri drift. Genom att använda metoder för prediktivt underhåll underlättas arbetet avsevärt. För att öka effekten i befintliga affärsmodeller behövs dessutom ett nytt mindset. Ett exempel på detta är att erbjuda prestationsbaserade avtal där fokus ligger mer på processerna och funktionaliteten än på själva tekniken. Här diskuteras hur detta kan ske i praktiken och vilka effekter det ger.
Marcus Jennerholm, SKF Sverige 

Andrea Palmberg,
Andrea Palmberg,

10:45 Framtidens kompetens
Det är idag en utmaning att finna kompetent personal som behärskar den nya tekniken. Bäst rustad inför framtiden är den som snabbt kan ställa om och är redo att lära nytt. Göteborgs Tekniska College erbjuder industriella tekniska utbildningar anpassade efter marknadens framtida behov med ett stort fokus på den nya tekniken. Smart underhåll, där bland annat prediktiva metoder ingår, är en naturlig del i utbildningarna.
Andrea Palmberg, Göteborgs Tekniska College 

Tim Sundström
Tim Sundström

11:30 Prediktivt underhåll i smarta fabriker
Genom att använda intelligenta lösningar går det att skapa en helhetsbild av tillståndet hos kritiska utrustningar. Med ett avancerat mätsystem kan fel upptäckas i lager och växellådor med exceptionellt lång förvarningstid. Man får bra kontroll på smörjkonditionen och kan även optimera sina processer. Den mätdata som erhålles kan sedan integreras i en smart fabrik genom t.ex. REST API eller OPC UA. Här visas exempel på hur detta sker i praktiken.
Tim Sundström, SPM Instrument 

Marcus Bengtsson
Marcus Bengtsson

13:15 Vikten av att kombinera basunderhåll och ny teknik
Utvecklingen och de tekniska framstegen inom Industri 4.0 ligger ofta högt på agendan. Det finns dock en risk att de befintliga underhållskoncepten som förutbestämt underhåll, operatörsunderhåll och grundorsaksanalys (RCA) etc. hamnar i skymundan. Här påtalas vikten av att kombinera dessa med ny teknik som prediktivt underhåll, genom anvädning av IIoT och "Big data", för att öka den totala underhållseffektiviteten.
Marcus Bengtsson, Volvo Construction Equipment/Mälardalens Högskola 

Anders Sundholm
Anders Sundholm

14:00 Beslutsstöd för prediktivt underhåll
Tack vare en kombination av olika tillståndskontroller som 3D-mätning och vibrationsmätning samt en efterföljande uppriktning är det möjligt att hitta och åtgärda problem som beror på uppriktningsfel och fundamentsrörelser. Med ett beslutsstödsystem går det att förutse kommande fel och planera in förebyggande underhållsåtgärder innan de uppstår. Det går även att skapa en plan för vilka åtgärder som ska utföras och i vilken ordning de ska ske.
Anders Sundholm, MLT

Lars Djuvfeldt,
Lars Djuvfeldt,

14:45 Med IIoT ökar driftsäkerheten
Genom att basera nya lösningar till stor del på befintlig teknologi minskas både tiden och kostnaden för utveckling. Med en sensor som har inbyggda processorer som används för beräkningar, filtrering och analys underlättas det tillståndsbaserade underhållet avsevärt. Data skickas via molnet och kan sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens. Här diskuteras hur IIoT, Industrial Internet of Things, används för att öka driftsäkerheten.
Lars Djuvfeldt, Intertechna 

Johan Isaksson
Johan Isaksson

16:00 Att kunna se in i framtiden
Genom att upptäcka avvikelser i utrustningen och förstå orsakerna till fel går det på ett tidigt stadie förhindra stopp och prestandaförluster. Att förutse när felen kommer att uppstå medför en ökad möjlighet att planera in det förebyggande underhållet. Hanteringen av stora datamängder och att kvalitetssäkra data är ofta en stor utmaning. Ökad förståelse och datakvalitet leder till väsentligt högre chans att lyckas med prediktivt underhåll.
Johan Isaksson, Viking Analytics