Hållbarheten och underhållet

26.06.2019

Ett mycket populärt begrepp just nu är hållbarhet. Allt fler pratar om det, men vad innebär det och hur kan underhållet påverka hur bra vi lyckas med att nå hållbarhetsmålen?

Efter en snabb blick på nätet kommer jag fram till att det är ett vitt begrepp som innefattar både ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. FN pratar snarare om hållbar utveckling än hållbarhet.

Det finns 17 områden i de "Globala Målen" som bland annat ska leda till att lösa klimatkrisen. Inom industrin handlar det oftast om att minska miljöpåverkan och här kan underhållet naturligtvis påverka.

Definitionen

Vad är då hållbarhet? En god vän till mig, som är en av de absolut främsta experterna inom området, säger att "det som inte är ohållbart är per automatik hållbart". Vänder vi på begreppet kan det bli enklare att förstå.

I grunden faller dock begreppet hållbarhet på sitt eget grepp eftersom all produktion i grund och botten kan anses vara ohållbar. Vi förbrukar råvaror och energi samt producerar avfall och orsakar miljöutsläpp.

Brundtlandkommissionen, som FN tillsatte i mitten av 80-talet, definierade begreppet hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Enkelt tolkat så innebär det väl att vi ska se till att vi lämnar över en hyfsat ren och välmående planet till kommande generationer. Det innebär dock att vi hela tiden måste ifrågasätta vårt nuvarande beteende.

I Sverige förbrukar vi för mycket i förhållande till vad som är långsiktigt hållbart. Vår nuvarande livsstil och konsumtion ger en skadlig påverkan över tid och vi måste agera. Det är nog de flesta medvetna om.

Balansen mellan att öka hållbarheten och samtidigt bibehålla en ekonomisk tillväxt är dock svår att hitta. Min känsla är att om vi ska uppnå resultat så måste vi tänka på ett helt annat sätt.

Underhållets roll

Ett steg på vägen för att försöka hitta denna balans är att skapa effektivare tillverkningsprocesser och även öka andelen underhåll ytterligare. I båda dessa fallen kommer vi att se positiva effekter.

Effektiva tillverkningsprocesser förbrukar både mindre råvaror och energi för att omvandla dem till produkter. Här bidrar underhållet genom att förebygga fel, rikta upp utrustningar, motverka obalanser, smörja etc.

Jag är dock övertygad om att det är på lång sikt som de absolut största effekterna kommer att uppstå. Här för vi in en synonym till hållbarhet (sustainability) och det är varaktighet (durability).

Enligt Wikipedia står begreppet varaktig för något som "varar länge, något som länge fortsätter existera med bibehållen kvalitet". Jag anser att detta är nyckeln till framgång, långsiktighet framför en snabb "quick fix".

Genom att ha kontinuitet i sin underhållsverksamhet och hela tiden sträva efter en varaktighet så kommer utrustningen kunna leverera högkvalitativa produkter under lång tid och livslängden kommer samtidigt öka.

Ett nyligen genomfört föredrag som jag lyssnade till ställde detta på sin spets. Vi fokuserar mycket på att hitta och undvika haverier genom tillståndskontroller och har full koll på olika P-F-intervall.

Kan det finnas en risk i att vi fokuserar för mycket på det förestående haveriet och lägger mer resurser på att ta reda på när det sker än att verkligen se till att undvika att det uppstår?

Essensen av föredraget handlade om vad vi gör långt före själva P-F-intervallet. Behöver vi ens kontrollera tillståndet på utrustningar om vi minutiöst underhåller dem löpande över tid?

Budskapet

Genom att fatta rätt beslut och styra våra aktiviteter till de åtgärder som ger störst effekt på varaktigheten så kommer underhållet vara en av de absolut viktigaste faktorerna för att öka hållbarheten.

Jag har sagt det tidigare, men det är värt att upprepa; paketeringen är viktig! Vi måste hitta effektiva sätt för att föra fram budskapet på, då det är en förutsättning för att lyckas.

Den hållbara utvecklingen kommer att bli allt viktigare i framtiden, vilket gör att även underhållet per automatik kommer att bli det.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management