Kommittéer

Följande kommittéer finns inom Svenskt Underhåll:

Underhållets betydelse

Syftet med denna kommitté är att utveckla och sprida information som påvisar underhållets betydelse för såväl underhåll som andra berörda funktioner såsom högre beslutsfattare, politiker, media och allmänheten.

Sammankallande: Kim Berghäll, tel.: 070-214 23 98, e-post:
kim.berghall@skara.net.

Personalrekrytering

Syftet med denna kommitté är att verka för att fler ungdomar väljer att utbilda sig inom underhåll och arbeta på olika positioner inom underhållsverksamheten.

Sammankallande: Vakant.

Certifiering

Syftet med denna kommitté är att genomföra certifiering av kompetens inom underhåll. Certifiering sker genom tentamen och i dagsläget finns det två certifieringsnivåer; ”European Expert in Maintenance Management” och ”Maintenance Technician Specialist”.

Sammankallande: Torsten Ekström, tel.: 070-958 65 60, e-post:
torsten.ekstrom@svuh.se

Kompetensutveckling inom Underhåll

Syftet med denna kommitté är att aktivt påverka utvecklingen av kompetens inom underhåll och driftsäkerhet genom utformning av utbildningsplaner och kursinnehåll. Utbildningsbehov såsom kunskapskrav, lärarkompetens, studieplaner, studietider, elevantal, etc. förmedlas till universitet, högskolor, yrkeshögskolor, gymnasier och organisationer samt privata utbildningsleverantörer.

Kunskapstester för att kartlägga befintlig kompetens sker i form av så kallad validering. På underhållsteknikernivå används valideringsverktyget ”ValidMaint”. Kommittén ansvarar för förvaltning, kvalitetssäkring och utveckling av valideringsverktyget.

Sammankallande: Ingemar Andréason, tel.: 070-478 95 82, e-post:
ingemar@andreason.nu.

Standarder inom Underhåll

Syftet med denna kommitté är att medverka i framtagning och spridning av standarder inom underhåll, genom att bl.a. leda SIS Tekniska Kommitté inom underhåll samt att som SIS representant vara delaktiga i utvecklingen av europeiska standarder inom underhåll

Aktuella standarder inom underhåll är:

 • SS-EN 13269:2016 - Riktlinjer för framtagande av underhållsavtal
 • SS-EN 13306:2017 - Terminologi
 • SS-EN 13460:2009 - Underhållsdokumentation
 • SS-EN 15341:2007 - Nyckelprestationsindikatorer (KPI)
 • SS-EN 15628:2014 - Kvalificering av underhållspersonal
 • SS-EN 16646:2014 - Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar
 • SS-EN 17007:2017 - Underhållets processer

Andra standarder som är under utveckling av CEN, European Committe for Standardization:

 • Maintenance Management
 • Condition Assessment
 • Risk Based Inspection

Sammankallande: Patrik Malmsten, tel.: 072-221 83 09, e-post:
patrik.malmsten@veolia.com.

 

Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHM)

Syftet med denna kommitté är att samla representanter som är verksamma inom området Säkerhet, Hälsa och Miljö för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I detta arbetet ingår även att medverka i EFNMS kommitté inom detta område, samla aktuell internationell och nationell information samt att bevaka de lagar och bestämmelser som påverkar underhållsrelaterad säkerhet, hälsa och miljö.

Sammankallande: Vakant.

Underhåll inom Asset Management

Syftet med denna kommitté är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området Underhåll inom Asset Management. Här ingår även att medverka i EFNMS kommitté samt samla aktuell internationell och nationell information som omfattar samspelet mellan underhåll och övriga processer inom Asset Management.

Sammankallande: Bo-Anders Persson, tel.: 070-953 75 54, e-post:
bo-anders.persson@nordicsugar.com.

Underhåll för Industri 4.0

Syftet med denna kommitté är att samla representanter som är verksamma inom området för Underhåll för Industri 4.0. I arbetet ingår även att samla aktuella internationella och nationella kunskaper och erfarenheter inom området. Kommittén ska fokusera på olika underhållsaktiviteter som är tillämpliga och kostnadseffektiva för att kunna vidmakthålla en hög driftsäkerhet på utrustningar och system där konceptet Industri 4.0 appliceras.

Sammankallande: Basim Al-Najjar, tel.: 0470-70 84 22, e-post:
basim.al-najjar@lnu.se

Vetenskapliga Rådet (inom driftsäkerhet och underhåll)

Syftet med denna kommitté är att insamla nationella och internationella forsknings- och utvecklingsresultat inom driftsäkerhet och underhåll samt delge medlemmarna de resultat som kan anses vara av särskilt intresse. Förslag på viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt samlas in från medlemmarna som sedan delges svenska akademier.

Sammankallande: Phillip Tretten, tel.: 070-566 49 40, e-post:
phillip.tretten@ltu.se.

Ytskydd

Syftet med denna kommitté är att samla representanter som är verksamma inom området Ytskydd. I arbetet ingår även att samla aktuella internationella och nationella kunskaper och erfarenheter inom området. Kommittén ska fokusera på olika metoder, verktyg och aktiviteter inom området för att kunna vidmakthålla en hög driftsäkerhet på utrustningar och system genom ett kostnadseffektivt ytskyddande underhåll. Läs mer här...

Sammankallande: Tommy Thörn, tel.: 070-657 57 88, e-post:
tommy.thorn@telia.com.

EFNMS kommittéer

Ett antal aktiva kommittéer finns inom EFNMS med medverkan från Riksorganisationen Svenskt Underhåll:

 • Training Committee
 • Certification Committee
 • Maintenance Assessment Committee
 • Asset Management Committee
 • Health, Safety and Environment Committee.

Läs mer om EFNMS kommittéer här