Om Svenskt Underhåll

Riksorganisationen Svenskt Underhåll strävar efter att påverka samhällsutvecklingen mot en hållbar tillväxt där vi tillsammans kan tillvarata befintliga och framtida investeringars potentialer på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Föreningens främsta uppgift är att främja svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar genom en samverkan mellan föreningens medlemmar att utvecklas inom underhåll.

Svenskt Underhåll verkar för att medlemmarna ska kunna förbättra sin:

 • Avkastning
 • Produktivitet
 • Verkningsgrad
 • Driftsäkerhet
 • Personskydd
 • Hälsa och Miljö
 • Anläggningseffektivitet
 • Kostnadseffektivitet

Detta säkerställs genom att skapa utvecklingsmöjligheter inom:

 • Förvaltning av fysiska tillgångar
 • Hållbar utveckling och tillväxt
 • Konstruktionsförbättringar
 • Tillståndsbaserat underhåll
 • Administration och support
 • Planering, genomförande och uppföljning av vidtagna åtgärder
 • Standarder, teknik och metoder
 • Säkerhet, hälsa och miljö
 • Information och kommunikation
 • Kompetensutveckling
 • Validering/certifiering av olika kompetenser inom underhåll

Våra medlemmar är vår styrka

Styrkan hos Svenskt Underhåll ligger i att våra medlemmar har olika bakgrund och intressen:

 • Industrin tillför kunskaper om värdeskapande förvaltning av de fysiska tillgångarna under hela deras livstid inklusive hållbar utveckling och recycling samt respekt för ägare, anställda, partners och samhälle.
 • Leverantörer av tjänster och/eller produkter har goda kunskaper om kompetensutveckling, metoder och hjälpmedel för det förebyggande och avhjälpande underhållet. Målet är att väsentligt kunna minska förluster och samtidigt öka både lönsamheten och säkerheten genom rätt nivå på driftsäkerhet.
 • Akademier som yrkeshögskolor, universitet och tekniska högskolor har intressen av att samverka med industrin i form av olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Gemensam nämnare

Våra medlemmar kommer från olika företag, branscher och organisationer inom svenskt näringsliv samt den akademiska världen. Gemensamt för dem är intresset för nya kunskaper och erfarenheter samt insikten om behovet av forskning och utveckling inom underhållsområdet.

Det som förenar våra medlemmar är insikten om driftsäkerhetens betydelse för maximering av livstidsintäkter hos fysiska tillgångar. Här används begrepp som LCP (Life Cycle Profit), ROA (Return on Assets) och ROI (Return on Investment) samt optimering av livstidskostnader genom att fokusera på LCC (Life Cycle Cost).

Den gemensamma nämnaren är ett genuint intresse för att verka för ökad konkurrenskraft inom svenskt näringsliv för att på sikt kunna motverka utslagning av individer, företag och hela samhällen.

Internationell och nationell samverkan

Svenskt Underhåll samverkar med:

 • Den europeiska sammanslutningen av nationella underhållsföreningar, EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies
 • Organisationer för arbetsgivare och arbetstagare
 • Andra branschorganisationer inom näringslivet
 • Världsorganisationer inom GFMAM, Global Forum On Maintenance & Asset Management
 • Andra länders riksorganisationer inom EFNMS
 • Svenska Mässan och media

Genom att föreningen är medlem i EFNMS erhålls ett internationellt nätverk av kunskaper och erfarenheter från hela världen.

Vi skall bli ännu bättre

Vi i Sverige har kunskapen och förmågan att bedriva underhåll i världsklass, vilket bland annat kom till utryck i samband med att Scanias underhållschef Jerry Johansson år 2014 vann den prestigefyllda europeiska tävlingen ”Maintenance Manager of The Year”.

Genom att bli medlem i Riksorganisationen Svenskt Underhåll och aktiv agera i någon av våra kommittéer, delta på konferenser, seminarier, temadagar etc. får du ta del av den samlade kunskapen och erfarenheterna som finns hos föreningens medlemmar och samarbetspartners.

Svenskt Underhåll ger dig ett stort kontaktnät för att kunna hämta nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra inom branschen. Detta bidrar till en positiv utveckling mot världsklass för er verksamhet inom områden som driftsäkerhet, produktivitet och kapitalvård.